English
Search

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GIFTBOX COMPANY

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van
je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze
Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de
mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.
Artikel 1. Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen
steeds de hiernavolgende betekenis:
Giftbox Company
de eenmanszaak Giftbox Company, gevestigd en
kantoorhoudende te (3962 EE) Wijk bij Duurstede
aan Zandweg 96;
Algemene Voorwaarden
deze algemene voorwaarden van Giftbox Company;
Dienst
de dienst die door Giftbox Company wordt verricht;
Intellectuele
alle intellectuele eigendomsrechten zoals
Eigendomsrechten
auteursrechten, merkrechten, octrooirechten,
handelsnaamrechten, databankrechten en naburige
rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals
rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;
Opdrachtgever
jij, de opdrachtgever en wederpartij van Giftbox
Company bij de Overeenkomst;
Overeenkomst
de overeenkomst van opdracht tussen Giftbox
Company en Opdrachtgever waarin de specificaties
van de Diensten zijn opgenomen;
Partij(en)
Giftbox Company en/of Opdrachtgever.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Giftbox
Company en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever
worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze
schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
3. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn
deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door
deze andere partij.
4. Giftbox Company is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke
wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de
Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. Offertes en aanbiedingen van Giftbox Company zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een
geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen,
vervalt de offerte altijd na verloop van 14 dagen.
2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Giftbox
Company een opdracht verstrekt, is Giftbox Company pas aan deze opdracht gebonden
nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Giftbox Company niet tot
levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van
de prijs.
4. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor
nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.
Artikel 4. De Dienst
1. Giftbox Company verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij
geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen
expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
2. Giftbox Company zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover
een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Giftbox Company het recht
om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Giftbox
Company. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke
uitgesloten.
3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een
overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een
overeengekomen termijn als indicatief.
Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan Giftbox Company alle noodzakelijke gegevens te
verschaffen en medewerking te verlenen die Giftbox Company nodig heeft om de Diensten
te verrichten. Giftbox Company mag de werkzaamheden opschorten zo lang
Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Giftbox Company is
nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet
tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en
medewerkingsplicht.
Artikel 6. Beëindiging van de Overeenkomst
1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.
2. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke
ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij
surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij
wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
3. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds
Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden
betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige
ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Giftbox
Company in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die
voorafgaand aan de ontbinding door Giftbox Company zijn gefactureerd in verband met
de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk
opeisbaar op het moment van ontbinding.
4. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering
en zal Giftbox Company vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze
derden.
Artikel 7. Vergoeding en Betaling
1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s
en worden vermeld inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde
heffingen, tenzij anders vermeld.
2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de
factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en
Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet
tijdig betaald wordt.
3. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er
enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Giftbox Company hiervan
onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar
standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van
Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
4. Giftbox Company is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen.
Giftbox Company zal de Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden voorafgaand aan
een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien Giftbox Company een
tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen
tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij
een opzegtermijn van een maand in acht nemen.
5. Giftbox Company is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het
Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de
Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst
op te zeggen of anderszins te beëindigen.
Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die
Opdrachtgever aan Giftbox Company in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst
overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Giftbox
Company een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de
aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Giftbox
Company berusten, blijven bij Giftbox Company.
3. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele
Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele
Eigendomsrechten berusten bij Giftbox Company.
4. Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen onder de
Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, niet-
overdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele
Eigendomsrechten op het resultaat van de Diensten.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Giftbox Company is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals
winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke
financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
2. Voor zover Giftbox Company aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.
Artikel 10. Varia
1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of
verplichtingen zonder toestemming van Giftbox Company aan een derde over te dragen,
tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan
blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg
de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling
van Partijen zoveel mogelijk benadert.
3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit
de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
in het arrondissement waar Giftbox Company gevestigd is.